Raden en commissies

Raad van Bestuur

Frank WolterinkDe Raad van Bestuur wordt gevormd door bestuurder dhr. drs. F.W.J.M. Wolterink (Frank). Dhr. Wolterink is sinds 1 april 2014 bestuurder van Humanitas DMH. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan rayondirecteuren. Frank Wolterink is in het laatste kwartaal 2015 door de accreditatiecommissie van de NVZD geaccrediteerd. De accreditatie geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Daarmee hoort hij bij de eerste honderd zorgbestuurders die in het kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit:

dhr. A. Bogerd (Aart), voorzitter. De heer Bogerd was bestuurder van Syndion.

 

 

 

dhr. drs. G.W.M. Daggers (Gert), vice-voorzitter. De heer Daggers was bestuurder van De Driestroom.

 

 

 

mw. drs. ing. A.M. Smals-de Jong (Anne Marie), lid. Mevrouw Smals werkt als concern controller bij de gemeente Almere.

 

 

 

dhr. L. Marchal RA (Louis), lid. De heer Marchal werkt bij Marchal Management & Advies.

 

 

 

mw. dr. A.P. Schippers (Alice), lid. Mevrouw Schippers werkt als algemeen directeur bij Disability Studies Nederland.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg.
Meer informatie is te vinden in de statuten en reglementen.

Cliëntvertrouwenspersonen

Cliënten van Humanitas DMH kunnen een beroep doen op de (onafhankelijke) cliëntvertrouwenspersoon. Wij hebben via het Landelijk Steunpunt (Mede)zeggenschap drie onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen. Cliënten kunnen met de vertrouwenspersoon onvrede en klachten bespreken. De cliëntvertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en informeert, adviseert en ondersteunt. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon een cliënt ook ondersteunen bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie.
De contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersonen zijn te vinden in de bijbehorende folders.

Tamara Bakkes
Jeanet de Fluiter
Rosemarijn van der Laan

Klachtencommissie cliënten

Als u niet tevreden bent gaan wij graag met u in gesprek. Wij bekijken dan samen met u wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen. Bij ontevredenheid over de zorg is het ook altijd mogelijk om een klacht in te dienen.

Voor vragen, advies en bemiddeling over klachten kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bewaakt de opvang en afhandeling van klachten en adviseert de organisatie om klachten te voorkomen en op een goede manier af te handelen.
U kunt de klachtenfunctionaris bereiken op het e-mailadres: info@humanitas-dmh.nl, of via de post : Klachtenfunctionaris Humanitas DMH, Antwoordnummer 3399, 3430 WC Nieuwegein

Ook kunnen cliënten terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt cliënten bij onvrede en klachten en bekijkt samen met de cliënt wat er gedaan kan worden aan het oplossen van de klacht. Ook kan de cliëntvertrouwenspersoon helpen bij het indienen van een formele klacht.

Voor de behandeling van formele klachten is Humanitas DMH aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). De procedure voor het behandelen van een klacht staat in de klachtenregeling (of opvragen bij de klachtenfunctionaris van Humanitas DMH of het secretariaat van de VGU).
De commissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. U kunt uw brief sturen naar: VGU-klachtencommissie, postbus 10103, 3505 AB Utrecht, of per e-mail naar: postmaster@vgu.nl. Vermeld in uw brief uw naam, uw adres en de naam van de persoon en/of locatie waar uw klacht over gaat en geef een korte en duidelijke omschrijving van uw klacht.

Als het niet lukt om uw klacht op te lossen, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070 310 5380. Kijk voor meer info op www.degeschillencommissiezorg.nl.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers die werkzaam zijn bij Humanitas DMH. De OR is bereikbaar en transparant voor zijn achterban, en communiceert open met bestuur en raad van toezicht. De OR geeft constructief-kritisch advies aan de bestuurder.
De OR houdt rekening met de belangen van Humanitas DMH én van de medewerkers. Hierdoor is en blijft het met alle ontwikkelingen fijn werken bij Humanitas DMH.
In de OR zitten elf betrokken en enthousiaste collega’s uit het hele land. De OR vergadert twee keer per maand op het centraal bureau in Nieuwegein.


Cliëntenraden

Humanitas DMH vindt de mening van cliënten belangrijk. Er zijn lokale cliëntenraden voor medezeggenschap op lokaal niveau en er is een Centrale Cliëntenraad (CCR) voor medezeggenschap op landelijk niveau.
Meer informatie over de cliëntenraden staat op de pagina cliëntenraden

Tevens beschikt Humanitas DMH over de volgende raden:

  • Incidentenraad (gericht op advisering op het gebied van cliëntenveiligheidsbeleid)
  • Interne Bezwaren Commissie Functiewaardering