Disclaimer

Humanitas DMH streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via haar websites op het internet plaatst. Zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan zij niet garanderen dat de informatie op haar websites steeds correct of volledig is.

Aan de op de websites aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Humanitas DMH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

Humanitas DMH behoudt zich het recht voor om de informatie op haar websites te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Wel stelt Humanitas DMH het op prijs dat onjuistheden worden gemeld bij de webredactie via communicatie@humanitas-dmh.nl.

Op de inhoud van de webpagina’s van Humanitas DMH en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Humanitas DMH.