Privacy en jouw persoonsgegevens

Humanitas DMH gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon noemen we persoonsgegevens. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig van medewerkers, cliënten en hun contactpersonen, verwijzers, bezoekers etc. Het gaat dan om gewone persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld: naam, (mail)adres en telefoonnummer. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, laat het dan weten aan de contactpersoon die om jouw gegevens vraagt.

Zorgvuldig en vertrouwelijk

Om zorgvuldig met persoonsgegevens te kunnen omgaan, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat alleen personen die bevoegd zijn en een geheimhoudingsplicht hebben toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.
  • Wij mogen jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat je ons hierover schriftelijk toestemming geeft. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan andere organisaties.
  • In bepaalde situaties kunnen wij zonder jouw toestemming toch persoonsgegevens aan anderen verstrekken, wanneer de wet dit ons verplicht of wanneer wij ernstige schade aan de cliënt of aan een ander kunnen voorkomen door de informatie aan anderen te geven. Geanonimiseerde gegevens die niet meer aan jou te koppelen zijn, mogen wij indien nodig verstrekken aan derden.
  • Wij beveiligen jouw persoonsgegevens zoals vastgelegd in wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen. Binnen de zorgsector geldt hiervoor de norm voor Informatiebeveiliging (NEN-7500). Hier zijn wij aan gehouden.
  • Wij maken afspraken over privacymaatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleren of zij deze afspraken nakomen.
  • Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG), die in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) binnen de organisatie toezicht houdt op hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Gegevens bezoekers website

Cookies
Alles wat Humanitas DMH doet is bedoeld om jou als bezoeker van onze website te voorzien van de best mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies. Hier lees je welke cookies dat zijn. Wil je niet dat jouw gegevens opgeslagen worden door middel van deze cookies? Klik dan op de knop “Nee, ik ga niet akkoord.”

Bewaartermijnen

We hanteren de wettelijke bewaartermijnen bij het bewaren van persoonsgegevens en vernietigen persoonsgegeven na het verstrijken van deze termijnen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het langer te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt recht op het inzien en ontvangen van jouw persoonsgegevens. Ook mag je jouw dossier aanvullen en corrigeren als gegevens onjuist zijn. Je hebt het recht om gegevens, die niet relevant zijn voor jouw ondersteuning of uitoefening van jouw functie, te laten verwijderen of om (een deel van) ons dossier over jou te laten vernietigen. Een verzoek kun je schriftelijk indienen bij teamgegevensbescherming@humanitas-dmh.nl Binnen vier weken wordt jouw verzoek afgehandeld. We kunnen argumenten hebben om het verzoek te weigeren.

Ben je het niet eens met hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kan je een klacht indienen. Hoe dat kan lees je hier. Medewerkers kunnen een klacht indienen zoals in het klachtenreglement medewerkers op het intranet van Humanitas DMH staat beschreven.