Raden en commissies

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door bestuurder Karin Pullen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan het managementteam.

Goed bestuur en toezicht Humanitas DMH

Samen met de Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur in 2018 een nieuwe Visie op Toezicht en bestuur ontwikkeld. “Goed toezicht en bestuur, samen doen wij dat”.

Visie op toezicht en bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit:

Rob Bijl, voorzitter

Rob Bijl, voorzitter

Toezichthouder in de zorg, voormalig bestuurder bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Eddy Sas, vicevoorzitter

Eddy Sas, vicevoorzitter

Algemeen directeur Centrum 45

Nynke Beentjes, lid

Nynke Beentjes, lid

Directeur Zorg & Bedrijfsvoering, Zorgcentra de Betuwe.

Aniel Ramawadh, lid

Aniel Ramawadh, lid

Lid College van Bestuur Zadkine

Caroline Baan, lid

Caroline Baan, lid

Bijzonder hoogleraar Integrale Gezondheidszorg, Universiteit Tilburg

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers die werkzaam zijn bij Humanitas DMH. De OR is bereikbaar en transparant voor zijn achterban, en communiceert open met bestuur en raad van toezicht. De OR geeft constructief-kritisch advies aan de bestuurder.
De OR houdt rekening met de belangen van Humanitas DMH én van de medewerkers. Hierdoor is en blijft het met alle ontwikkelingen fijn werken bij Humanitas DMH.

In de OR zitten elf betrokken en enthousiaste collega’s uit het hele land. De OR vergadert twee keer per maand op het centraal bureau in Nieuwegein.

Cliëntenraden

Humanitas DMH vindt de mening van cliënten belangrijk. Er zijn lokale cliëntenraden voor medezeggenschap op lokaal niveau en er is een Centrale Cliëntenraad (CCR) voor medezeggenschap op landelijk niveau. Meer informatie over de cliëntenraden staat op de pagina cliëntenraden.

Humanitas DMH beschikt ook over de volgende raden:

  • Incidentenraad (gericht op advisering op het gebied van cliëntenveiligheidsbeleid)
  • Interne Bezwaren Commissie Functiewaardering