Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving en de gehandicaptenzorg is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land doen wij er alles aan om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update dinsdag 19 mei

Wij volgen de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD. Wij nemen ook de adviezen van de VGN hierin mee. In de laatste persconferentie van 6 mei kondigde Premier Rutte een ‘routekaart’ aan tot 1 september met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Ook benadrukte Rutte dat versoepeling van maatregelen alleen kan als het coronavirus onder controle blijft. Humanitas DMH zal haar geldende maatregelen op een aantal onderdelen zorgvuldig en gecontroleerd heroverwegen. Dat doen wij stap voor stap. We houden u via deze site op de hoogte.

De situatie waar we nu mee te maken hebben, is een uitzonderlijke situatie die zich niet eerder heeft voorgedaan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de maatregelen en afspraken en daar spreken wij elkaar ook op aan.

Hygiënemaatregelen

  • in elleboog hoesten/niezen
  • regelmatig de handen goed wassen
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • geef anderen geen hand
  • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
  • houd 1,5 meter afstand van anderen

Deze maatregelen nemen wij landelijk

Om besmetting zoveel mogelijk te blijven voorkomen, gelden voor Humanitas DMH de volgende maatregelen:

Tot 1 september zeggen we alle evenementen, bijeenkomsten en overleggen af of vinden deze via telefoon of beeldbellen plaats. Dat geldt voor overleggen over de zorg tussen verwant en cliënt en voor overleggen tussen of met onze medewerkers, cliënten en andere betrokkenen. Afgezegde overleggen/bijeenkomsten halen we niet meer in.

Geen bezoek op woonlocaties

Bezoek van familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is tijdelijk niet mogelijk tot 20 mei, behalve in uiterst dringende gevallen. Na die datum werken we – stap voor stap – toe naar een versoepeling van de bezoekregeling. Dat is voor elke woonlocatie en elke cliënt maatwerk.

Advies VGN versoepeling bezoekregeling

De VGN heeft op 29 april de bezoekregeling geactualiseerd. Daarmee werken wij toe naar een stapsgewijze afschaling van het ‘Nee-tenzij’ beleid in de gehandicaptenzorg. Onze managers maken samen met gedragsdeskundige, begeleider en cliënt de afweging of en hoe de bezoekregeling versoepeld kan worden. Hierin nemen zij ook de nieuwe versoepelingen uit de routekaart mee. Dit is voor elke locatie en elke cliënt maatwerk. De afweging maken we steeds per situatie heel kritisch en zorgvuldig, omdat wij onze cliënten als hoog-risicodoelgroep blijven zien. Daarbij houden we rekening met de diversiteit van onze cliënten en woonlocaties. En bepalen we vooraf hoe hoog het risiconiveau en de mate van risicoaanvaardbaarheid mogen zijn.

Wilt u weten welke maatregelen er gelden voor bezoek aan uw verwant? Neem dan contact op met de teammanager van de locatie.

Dagbestedingslocaties sluiten in ieder geval tot 20 mei. >>Lees hier meer over

De VGN heeft recent een handreiking voor de dagbesteding opgesteld die perspectief en ruimte biedt om stap voor stap toe te werken naar verruiming van de maatregelen die gelden in de dagbesteding. Humanitas DHM werkt momenteel haar plan uit hoe de dagbesteding stapsgewijs kan worden vormgegeven voor haar cliënten. Tot die tijd blijven onze maatregelen tot 20 mei gelden.

Dagbestedingslocatie zijn gesloten tot 20 mei. Wij begrijpen dat dit voor zowel cliënten als verwanten tot onprettige situaties kan leiden. Er gaat daarom extra aandacht uit naar begeleiden vanuit de principes: gedrag, verzorging, daginvulling en structuur. Met elkaar willen we zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken en de zorg voor onze cliënten goed door blijft gaan.

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:
  • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) wordt direct een test aangevraagd (volgens het vastgestelde testbeleid van het RIVM voor zorgmedewerkers).
  • Dringende oproep vanuit de Rijksoverheid aan zorgmedewerkers: ga voorlopig niet naar het buitenland.
  • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
  • Kantoormedewerkers werken waar het kan zoveel mogelijk thuis en/of gespreid. Alle overleggen en bijeenkomsten vervallen tot 1 september en vinden waar mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we halen de banden aan met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten


Het coronavirus is het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. We hebben de regels van Humanitas DMH in begrijpelijke taal op een rij gezet.
Op de website van Steffie wordt uitgebreid in eenvoudige taal uitgelegd wat het Coronavirus is.
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts