Raden en commissies

Raad van Bestuur

Frank WolterinkDe Raad van Bestuur wordt gevormd door bestuurder dhr. drs. F.W.J.M. Wolterink (Frank). Dhr. Wolterink is sinds 1 april 2014 bestuurder van Humanitas DMH. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan rayondirecteuren. Frank Wolterink is in het laatste kwartaal 2015 door de accreditatiecommissie van de NVZD geaccrediteerd. De accreditatie geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021. Daarmee hoort hij bij de eerste honderd zorgbestuurders die in het kwaliteitsregister zijn opgenomen.

Samen hebben de Raad van Bestuur in 2018 een nieuwe Visie op Toezicht en bestuur ontwikkeld. “Goed toezicht en bestuur, samen doen wij dat”.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit:

dhr. A. Bogerd (Aart), voorzitter. De heer Bogerd was bestuurder van Syndion.

 

 

 

dhr. drs. G.W.M. Daggers (Gert), vice-voorzitter. De heer Daggers was bestuurder van De Driestroom.

 

 

 

mw. drs. ing. A.M. Smals-de Jong (Anne Marie), lid. Mevrouw Smals werkt als concern controller bij de gemeente Almere.

 

 

 

dhr. L. Marchal RA (Louis), lid. De heer Marchal werkt bij Marchal Management & Advies.

 

 

 

mw. dr. A.P. Schippers (Alice), lid. Mevrouw Schippers werkt als algemeen directeur bij Disability Studies Nederland.

 

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle medewerkers die werkzaam zijn bij Humanitas DMH. De OR is bereikbaar en transparant voor zijn achterban, en communiceert open met bestuur en raad van toezicht. De OR geeft constructief-kritisch advies aan de bestuurder.
De OR houdt rekening met de belangen van Humanitas DMH én van de medewerkers. Hierdoor is en blijft het met alle ontwikkelingen fijn werken bij Humanitas DMH.
In de OR zitten elf betrokken en enthousiaste collega’s uit het hele land. De OR vergadert twee keer per maand op het centraal bureau in Nieuwegein.


Cliëntenraden

Humanitas DMH vindt de mening van cliënten belangrijk. Er zijn lokale cliëntenraden voor medezeggenschap op lokaal niveau en er is een Centrale Cliëntenraad (CCR) voor medezeggenschap op landelijk niveau.
Meer informatie over de cliëntenraden staat op de pagina cliëntenraden

Tevens beschikt Humanitas DMH over de volgende raden:

  • Incidentenraad (gericht op advisering op het gebied van cliëntenveiligheidsbeleid)
  • Interne Bezwaren Commissie Functiewaardering